Executive Comittee & Office

Last updated date : 2021/08/20

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

 • The term of office is from 2021 to 2023.

  Chairman

  Name

  Hospital / Department / Position

  Yu, Hsiang-Yu

  Standing Director

  Name

  Hospital / Department / Position

  Chen, Ta-Cheng

  Huang, Chin-Wei

  Kuo, Chung-Chin

  Chuang, Yao-Chung

  Director

  Name

  Hospital / Department / Position

  Chou, I-Ching

  Lin, Kuang-Lin

  Lim, Siew-Na

  Lin , Chun-Fu

  Hsu, Chung-Yao

  Chang, Ming-Yuh

  Hsu, Yi-Ting

  Chen, Lu-An

  Tsai, Meng-Han

  Cheng, Mei-Yun

  Standing Supervisor

  Name

  Hospital / Department / Position

  Hsieh, Liang-Po

  Supervisor

  Name

  Hospital / Department / Position

  Jou, Shuo-Bin

  Shih, Yang-Hsin

  Chi, Ching-Shiang

  Yen, Der-Jen

  Secretary General

  Name

  Hospital / Department / Position

  Chou, Chien-Chen