Committees

Last updated date : 2021/08/20

The 16th Working Group of Taiwan Epilepsy Medical Association

Including "International Affairs Committee", "Epilepsy Guidelines Committee", "Educational Research Committee", "Academic Conference Committee", "Research and Development Committee", "Health Insurance Committee", "Communications Committee", "Public Regulations Committee" , "Pediatric Epilepsy Committee", "Epidemiological Genetics Committee".

List of the 16th Working Group

The term of office is from 2021 to 2023.

Advisor

Wu, Tony / Yiu, Chun-Hing / Hsih, Marshal Mo-Song / Hung, Kun-Long / Chang, Kai-Ping /
Tsai, Jing-Jane  / Lai, Chi-Wan / Kwan, Shang-Yeong / Su, Ming-Shung

 • International Affairs Committee

  Convener

  Chuang, Yao-Chung

  Member

  Kwan, Shang-Yeong / Chen , Chien / Cheng, Mei-Yun / Lin , Chun-Fu / Jou, Shuo-Bin / Huang, Chin-Wei

  Member

  Kwan, Shang-Yeong / Chen , Chien /

  Cheng, Mei-Yun / Lin , Chun-Fu /

  Jou, Shuo-Bin / Huang, Chin-Wei

 • Epilepsy Guidelines Committee

  Convener

  Lim, Siew-Na

  Member

  Chen, Ta-Cheng / Chou, I-Ching / Lin, Kuang-Lin / Chang, Ming-Yuh / Tsai, Meng-Han / Chen, Lu-An / Chen, Hsin-Hung / Chou, Chien-Chen / Hsu, Yi-Ting / Tseng,Wei-En / Chen, Chu-Ling

  Member

  Chen, Ta-Cheng / Chou, I-Ching /

  Lin, Kuang-Lin / Chang, Ming-Yuh /

  Tsai, Meng-Han / Chen, Lu-An /

  Chen, Hsin-Hung / Chou, Chien-Chen/

  Hsu, Yi-Ting / Tseng,Wei-En /

  Chen, Chu-Ling

 • Educational Research Committee

  Convener

  Hsieh, Liang-Po

  Member

  Lee, Chi-Hong / Wu, Yi-Jen / Tung, Hsin / Lee, Hsiu-Fen / Fan, Ying-Chi / Wang, Halbert

  Member

  Lee, Chi-Hong / Wu, Yi-Jen / Tung, Hsin /

  Lee, Hsiu-Fen / Fan, Ying-Chi /

  Wang, Halbert

 • Academic Conference Committee

  Convener

  Chen, Ta-Cheng

  Member

  Chou, Chien-Chen / Lee, Chia-Ju / Jao, Tun / Chou, I-Ching / Cheng, Mei-Yun / Hsu, Yi-Ting

  Member

  Chou, Chien-Chen / Lee, Chia-Ju /

  Jao, Tun / Chou, I-Ching /

  Cheng, Mei-Yun / Hsu, Yi-Ting

 • Research and Development Committee

  Convener

  Huang, Chin-Wei

  Member

  Chuang, Yao-Chung / Lee, Wang-Tso / Lee, Hsiu-Fen / Kuo, Chung-Chin

  Member

  Chuang, Yao-Chung / Lee, Wang-Tso /

  Lee, Hsiu-Fen / Kuo, Chung-Chin

 • Health Insurance Committee

  Convener

  Chen, Lu-An

  Member

  Jou, Shuo-Bin / Lin , Chun-Fu / Hsu, Chung-Yao / Chen, Ta-Cheng / Lim, Siew-Na / Chang, Ming-Yuh

  Member

  Jou, Shuo-Bin / Lin , Chun-Fu /

  Hsu, Chung-Yao / Chen, Ta-Cheng /

  Lim, Siew-Na / Chang, Ming-Yuh

 • Communications Committee

  Convener

  Lee, Cheng Chia

  Member

  Hsieh, Hsiang-Yao / Shih, Yen-Cheng / Huang, Yao-Hsien / Chiang, Kuo-Liang / Hsu, Chia-Yu / Lin, Huan-Jan

  Member

  Hsieh, Hsiang-Yao / Shih, Yen-Cheng /

  Huang, Yao-Hsien / Chiang, Kuo-Liang /

  Hsu, Chia-Yu / Lin, Huan-Jan

 • Public Regulations Committee

  Convener

  Tseng, Yuan-Fu

  Member

  Chi, Ching-Shiang / Chen, Tsang-Shan / Hung, Kun-Long / Hsieh, Hsiang-Yao / Tsai, Meng-Han / Chen, Hsin-Hung

  Member

  Chi, Ching-Shiang / Chen, Tsang-Shan

  /Hung, Kun-Long/Hsieh, Hsiang-Yao

  / Tsai, Meng-Han / Chen, Hsin-Hung

 • Pediatric Epilepsy Committee

  Convener

  Lin, Kuang-Lin

  Member

  Chou, I-Ching / Chang, Ming-Yuh / Lin, Jainn-Jim / Lin, Lung-Chang / Hung, Pi-Lien / Wong, Lee-Chin

  Member

  Chou, I-Ching / Chang, Ming-Yuh /

  Lin, Jainn-Jim / Lin, Lung-Chang /

  Hung, Pi-Lien / Wong, Lee-Chin

 • Epidemiological Genetics Committee

  Convener

  Liu, Yo-Tsen

  Member

  Chou, I-Ching / Tsai, Meng-Han / Shih, Yen-Cheng / Hsu, Ting-Rong / Lee, Wang-Tso / Chang, Bao-Luen

  Member

  Chou, I-Ching / Tsai, Meng-Han /

  Shih, Yen-Cheng / Hsu, Ting-Rong /

  Lee, Wang-Tso / Chang, Bao-Luen